Profesjonalna kadra
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
Profesjonalna kadra
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
Profesjonalna kadra
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

 

 

 
                                                                                                                                                                                 Katowice, dnia 14 marca 2019 r.
 
OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
 
Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Gen. Pułaskiego 7 zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Energoaparatura S.A. za lata 2019 -2020
 
1. Przedmiot zamówienia:
a) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Energoaparatura S.A. za rok obrotowy 2019, 2020, sporządzonego według MSR/MSSF,
b) dokonanie przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania za okres sześciu miesięcy zakończonych 30.06.2019 r. oraz 30.06.2020 r., sporządzonego według MSR/MSSF,
c) sporządzenie sprawozdania z badania i raportów z przeglądu sprawozdań wymienionych w pkt a) i b) oraz dodatkowego sprawozdania dla Komitetu Audytu wraz z określeniem terminu ich sporządzenia.
 
2. Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Do 30 kwietnia 2019 roku do godziny 10.00; Oferty należy składać pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki” w siedzibie Spółki pod adresem: Energoaparatura S.A., ul. Pułaskiego 7, 40-273 Katowice. 
 
3. Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej: 
a) konieczność obecności kluczowego biegłego rewidenta na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu dotyczących badania i przeglądu sprawozdań finansowych,
b) obecność kluczowego biegłego rewidenta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (o ile to będzie konieczne), w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących badania,
c) konieczność przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji sporządzonej dla Zarządu (w formie tzw. listu do Zarządu) o problemach ujawnionych w trakcie badania sprawozdania finansowego
 
4. Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta firmy audytorskiej:
Oferta powinna w szczególności zawierać:
a) informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz uprawnieniu do badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentach oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania sprawozdania spółki,
b) informację o podmiotach, które biegły rewident i firma audytorska badała dotychczas,
c) oświadczenia firmy audytorskiej o:
- spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) oraz o nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczeń w celu ich zminimalizowania,
- posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i kompetentnymi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
- wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1089),
d) cenę za badanie i przegląd sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania – przy czym wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych
e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego
f) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonania czynności rewizji finansowej
 
5. Data i miejsce otwarcia ofert:
8 maja 2019 roku, godz. 10:30, Katowice, ul. Gen Pułaskiego 7.
Otwarcie ofert jest niejawne.
 
6. Data zakończenia i rozstrzygnięcia postępowania:
8 maja 2019 roku
 
7. Dodatkowe informacje:
Oferty otrzymane po terminie określonym do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Koszt sporządzenia i złożenia ofert leży wyłącznie po stronie oferentów.
Zastrzega się prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

 

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.