Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku o treści:

„Bezuszczerbku dla art. 14 i 15 osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z:
a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub
b) prawem krajowym.”

 

Spółka Energoaparatura podaje OKRESY ZAMKNIĘTE na dokonywanie transakcji na akcjach

ENERGOAPARATURA S.A. w 2022 r

 

L.P

RODZAJ RAPORTU

DATA PUBLIKACJI

RAPORTU

POCZĄTEK OKRESU

ZAMKNIĘTEGO

LICZBA

DNI

KONIEC OKRESU

ZAMKNIĘTEGO

1

Raport roczny za 2020 rok

2022-04-29

2022-03-30

30

2022-04-29

2

Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

2022-05-30

2022-04-30

30

2022-05-30

3

Raport półroczny za I półrocze 2022 roku

2022-09-30

2022-08-31

30

2022-09-30

4

Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

2022-11-28

2022-10-29

30

2022-11-28