Katowice, 09.06.2020
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
Energoaparatura S.A. informuje, że stosownie do ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2020 poz 935) przysługuje jej status średniego przedsiębiorcy.
1 ZAKRES ZASTOSOWANIA  
1.1 Ogólne  Warunki  Sprzedaży  stanowią  integralną  część  umów  sprzedaży  oraz  związanych  z  nimi  umów  o  świadczenie  usług  zawieranych  pomiędzy  spółką Energoaparatura SA. („Energoaparatura”) a nabywcami oferowanych przez nią produktów („Kupujący”), o ile umowy te nie stanowią inaczej.
1.2 Warunki  umów  sprzedaży  są  określone  w  pisemnych  ustaleniach  Energoaparatura  i  Kupującego  („Strony”),  w  Potwierdzeniu  Zamówienia  oraz  w  niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku rozbieżności, pisemne ustalenia Stron i Potwierdzenie Zamówienia mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.
1.3 Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Kupującego (w szczególności ogólnych warunków i wzorów umów, regulaminów) poza niniejszymi ogólnymi warunkami.
1.4 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Energoaparatura na potrzeby wystawiania faktur, statystyki handlowej oraz marketingu produktów  i  usług  na zasadach określonych w  obowiązujących przepisach, w ty w ustawie  z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) .  Kupujący  wyraża  również  zgodę  na  otrzymywanie  od  Energoaparatura informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
2 ZAWIERANIE UMÓW  
2.1 Informacje techniczne i handlowe
2.1.1 Wszelkie informacje  zamieszczone  na  stronie internetowej  Energoaparatura oraz w  katalogach,  cennikach i  prospektach (w  tym informacje  o  wymiarach,  masie, kształcie, odcieniach kolorów), nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.
2.1.2 Energoaparatura zastrzega sobie  prawo do dokonywania  w każdym  czasie  zmian oferowanego asortymentu. Umieszczenie informacji o produkcie na stronie internetowej Energoaparatura, w katalogach, cennikach i prospektach nie jest równoznaczne z jego dostępnością w danym okresie.
2.1.3 Energoaparatura nie ma obowiązku załączania rysunków realizacyjnych nawet, jeśli produkt jest dostarczany wraz ze schematem instalacji.
2.3  Zamówienia, Potwierdzenie zamówienia
2.3.1  Warunkiem  zawarcia  umowy  sprzedaży  jest  złożenie  zamówienia  przez  Kupującego  i  potwierdzenie  zamówienia  przez  Energoaparatura  (dokumentem „Potwierdzenie Zamówienia”). Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony przez Strony sposób. Zamówienie powinno określać:
a) dane Kupującego
b) dane personalne osoby składającej zamówienie (co najmniej imię, nazwisko, bezpośredni numer telefonu, ewentualnie adres e-mail)
c) opis  przedmiotu  zamówienia  (numer  katalogowy  produktu,  ilość  i  typ  produktu,  inne  szczegóły,  umożliwiające  jednoznaczne  określenie  zamawianych produktów)
d) dokładny adres miejsca, do którego mają być dostarczone produkty
e) proponowany termin dostawy
f) w przypadku, gdy Kupujący zamawia więcej niż jeden produkt i wymaga, aby wszystkie produkty zostały dostarczone w tym samym terminie, powinien wpisać stosowne  zastrzeżenie  na  zamówieniu. W  przeciwnym wypadku,  w razie  niemożności  dostarczenia  jakichkolwiek  produktów w  jednym  terminie, Energoaparatura będzie sukcesywnie dostarczał Kupującemu produkty w miarę ich dostępności w datach wskazanych na Potwierdzeniu Zamówienia.
2.3.2  Po otrzymaniu  zamówienia Energoaparatura  sprawdza  dostępność  produktów  i  przesyła  Kupującemu Potwierdzenie  Zamówienia.  Potwierdzenie
Zamówienia może  zostać  wysłane  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  lub  elektronicznych  systemów  wymiany  informacji.  Z  zastrzeżeniem  pkt  6.1  warunki  ustalone  w Potwierdzeniu Zamówienia (w tym termin dostawy) są wiążące dla Stron. Umowa sprzedaży pomiędzy Energoaparatura a Kupującym zostaje zawarta w dacie doręczenia Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia. W przypadku korespondencji listowej, datę doręczenia ustala się w oparciu o datę pierwszej próby doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego (kuriera). W przypadku potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub elektronicznych systemów informacji datą zawarcia umowy jest wprowadzenie informacji do serwera (systemu informatycznego) nadawcy.
2.3.3 Energoaparatura będzie w miarę możliwości uwzględniać zaproponowane przez Kupującego terminy dostawy zależnie od dostępności produktów w magazynie centralnym.
2.3.4 Jeżeli  jakiekolwiek  zamówione  produkty  nie  mogą  być  dostarczone  w  proponowanym  przez  Kupującego  terminie,  Energoaparatura  w  Potwierdzeniu Zamówienia określa termin / terminy dostawy produktów / poszczególnych partii produktów. W przypadku złożenia przez Kupującego zastrzeżenia, o którym mowa w pkt 2.3.1. lit. f) powyżej, Energoaparatura dostarcza wszystkie zamówione produkty w terminie dostępności ostatniego z nich.
2.3.5 W przypadku, gdy zamówienie dotyczy produktów pakowanych w standardowe opakowania jednostkowe, możliwe jest składanie zamówień dotyczących wyłącznie ilości produktów zawartej w standardowych opakowaniach.
2.3.6 Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, od momentu potwierdzenia zamówienia przez Energoaparatura jego anulowanie bez zgody Energoaparatury nie jest możliwe.
3 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI  
3.1 Ceny produktów  w  cennikach są podawane przez Energoaparatura w  złotych polskich (PLN). Na życzenie Klienta ceny produktów mogą zostać podane w euro (EUR). Cenniki nie stanowią oferty i mają wyłącznie znaczenie informacyjne.
3.2 Energoaparatura podaje ceny w Potwierdzeniu Zamówienia w złotych polskich (PLN). Na życzenie Klienta ceny produktów mogą zostać podane w euro (EUR); w takim wypadku Strony ustalą, w jakiej walucie ma nastąpić zapłata.
3.3 W Potwierdzeniach Zamówień podawane są ceny netto (bez VAT), wartość podatku towarów i usług (VAT) oraz wartość brutto (netto + VAT). W przypadku zamieszczenia wyłącznie jednej ceny bez wskazania czy jest to cena brutto czy netto, podana cena domyślnie jest ceną netto.
3.4 W  przypadku,  gdy  Kupujący  jest  w  posiadaniu  dokumentów  zwalniających  go  od  cła  i  podatku  od  towarów  i  usług,  ma  on  obowiązek  przekazać  takie dokumenty Energoaparatura w dniu złożenia zamówienia – niedopełnienie tego obowiązku zwalnia Energoaparatura z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
3.5 Z  zastrzeżeniem  zdania  drugiego  terminy  płatności  wynoszą  14  (czternaście)  dni  od  dnia  wystawienia  faktury  VAT  przez  Energoaparatura,  chyba  że  Strony postanowią inaczej. W przypadku Kupującego zawierającego po raz pierwszy umowę sprzedaży z Energoaparatura, przed wydaniem produktu wymagana jest przedpłata w wysokości 100% ceny produktu wraz z podatkiem VAT.
3.6 Energoaparatura  może  ustalić  dla  Kupującego  indywidualny  limit  kredytu  kupieckiego  według  swojego  uznania.    W    celu    zabezpieczenia    należytej    realizacji płatności za dostawy produktów Energoaparatura może zażądać określonych przez siebie zabezpieczeń (w tym w szczególności oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie  kodeksu  postępowania  cywilnego,  gwarancji  bankowej,  itp.).  W  takim  wypadku  kredyt  kupiecki  zostanie  udzielony  po  otrzymaniu  przez  Energoaparatura oryginału  dokumentu  potwierdzającego  udzielenie  zabezpieczenia.  Jeżeli  wartość  brutto  (netto  +  VAT)  zobowiązań  Kupującego  względem  Energoaparatura  z  tytułu zamówień, za które Energoaparatura nie otrzymał jeszcze zapłaty (zarówno zrealizowanych, jak i w trakcie realizacji) oraz składanego zamówienia przekroczy limit kredytu kupieckiego ustalonego dla Kupującego, Energoaparatura ma prawo nie przyjąć żadnego zamówienia Kupującego do momentu uregulowania przez Kupującego płatności względem Energoaparatura w takim zakresie, aby limit kredytu kupieckiego nie był przekroczony, lub otrzymania od Kupującego oryginału dokumentu potwierdzającego udzielenie dodatkowego zabezpieczenia kredytu kupieckiego.
3.7 Do  momentu  całkowitej  zapłaty  za  produkt  Energoaparatura  pozostaje  jego  właścicielem, zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego dotyczącymi zastrzeżenia prawa własności.  Przez  zapłatę ceny  Strony  rozumieją  uznanie  rachunku  bankowego Energoaparatura.
3.8 W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  należności  Energoaparatura  przekazuje  sprawę  do  windykacji  zewnętrznej.  Energoaparatura  obciąży  Kupującego    kosztami windykacji zewnętrznej, stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020 poz. 935).
3.9 W  przypadku,  gdy  Kupujący  opóźni  się  z  płatnością  jakichkolwiek  wymagalnych  należności  na  rzecz  „Energoaparatura SA”,  „Energoaparatura SA”  poza  innymi  uprawnieniami wynikającymi z umowy sprzedaży, Ogólnych Warunków Sprzedaży i przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania dalszych zamówień do realizacji, do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem dostaw produktów w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia produktów ponosi Kupujący.
3.10 W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez Kupującego z jego zobowiązań, „Energoaparatura SA” zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień do chwili udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty.
3.11 Kupujący upoważnia „Energoaparatura SA” do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego, w tym również wyraża zgodę na doręczenie faktury elektronicznej.
4 TERMIN DOSTAWY  
4.1 Terminy  dostaw  określone  na  stronie  internetowej,  w  katalogach,  prospektach  i  innych  materiałach  mają  charakter  orientacyjny.  W  Potwierdzeniu Zamówienia „Energoaparatura SA”  podaje  dokładny,  wiążący  termin  dostawy. Terminem  dostawy  jest  termin  wydania produktu Kupującemu  zgodnie  z  warunkami  dostawy określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (zob. pkt 5.4).
4.2 „Energoaparatura SA” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie wynika z następujących okoliczności:  a)  siła wyższa w rozumieniu pkt 8 poniżej
b)  zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący
4.3  W  przypadkach,  o  których  mowa  w  punkcie  4.2  powyżej  następuje  zawieszenie  wykonania  zamówienia  do  czasu  ustania  okoliczności  opisanych  w  tym punkcie,  nie  dłużej  niż  na  trzy  miesiące. W przypadku gdyby stan siły wyższej trwał dłużej, Strony niezwłocznie przystąpią do dalszych rozmów co do wydłużenia okresu zawieszenia lub rozwiązaniu umowy. Brak porozumienia w terminie 30 dni oznacza rozwiązanie umowy. O  zawieszeniu  wykonania  zamówienia, jak i wznowieniu jego realizacji  „Energoaparatura SA”  niezwłocznie  powiadomi  Kupującego  na  piśmie  lub  drogą  mailową. Zawieszenie wykonania zamówienia nie daje Kupującemu prawa do odszkodowania, chyba że Strony postanowią inaczej.
5 WARUNKI DOSTAWY 
5.1 Ceny produktów obejmują standardowe opakowanie. Jeżeli Kupujący zażąda innego niż standardowe opakowania, będzie on obowiązany ponieść całość wynikających z tego kosztów, w tym zarówno materiałów, jak i ewentualnie zwiększonego nakładu pracy przy pakowaniu.
5.2 Z zastrzeżeniem pkt 5.3 poniżej dostawa produktów oraz ich ubezpieczenie w transporcie odbywa się na koszt „Energoaparatura SA”, przy czym „Energoaparatura SA” ma prawo wybrać rodzaj transportu i ubezpieczyciela.
5.3 W przypadku dostawy produktów o wartości netto poniżej 10000 złotych (według cen zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia), Kupujący obowiązany jest do uiszczenia ryczałtowej opłaty za przewóz produktów w kwocie 25 złotych plus VAT. „Energoaparatura SA” ma prawo do zmiany wysokości ww. opłaty ryczałtowej lub wartości zamówienia, od której zależy naliczenie opłaty. „Energoaparatura SA” poinformuje o zmianie tej opłaty poprzez aktualizację danych na stronie internetowej i (lub) nowym brzmieniu ujednoliconym niniejszych ogólnych warunków, dostępnych na stronie internetowej lub bezpośrednio w Energoaparaturze.
5.4 Domyślnym miejscem  wydania  produktów  jest  magazyn w  Katowicach w siedzibie firmy, (adres podany na ostatniej stronie).
5.5 Kupujący zapewnia rozładunek oraz instalację produktów oraz ponosi koszty i ryzyko z tym związane.
5.6 Dostawy realizowane są do miejsca wskazanego przez Kupującego. W przypadku zmiany miejsca dostawy po złożeniu zamówienia, koszty transportu ponosi Kupujący.
5.7 Kupujący może wskazać w zamówieniu tylko jeden adres dostawy.
5.8 Kupujący zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w jego imieniu, przy czym odmowa przyjęcia produktu lub nieobecność osoby upoważnionej nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za produkt i transport.
5.9 Przy  odbiorze  dostawy  Kupujący  (lub  upoważniona  osoba)  ma  obowiązek  w  obecności  przewoźnika  sprawdzić,  czy  nie  nastąpił  ubytek  lub  uszkodzenie  produktu.  W  przypadku  stwierdzenia  ubytku  lub  uszkodzenia  Kupujący  obowiązany  jest  dokonać  wszelkich  czynności niezbędnych  do  ustalenia  odpowiedzialności przewoźnika (takich jak w szczególności protokolarne ustalenie stanu przesyłki). To samo dotyczy ubytków lub uszkodzeń nie dających się zauważyć z zewnątrz przy odbiorze. Ponadto Kupujący sporządzi i przekaże „Energoaparatura SA” ww. protokół (protokoły) w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od sporządzenia. Wyłącznie takie dokumenty będą podstawą reklamacji ilościowych i reklamacji co do uszkodzeń w transporcie.
5.10 Kupujący zabezpieczy uszkodzony produkt i umożliwi jego oględziny przez przewoźnika, „Energoaparatura SA” lub ich ubezpieczycieli.
5.11 W  przypadku  nieodebrania  produktu,  „Energoaparatura SA”  obciąży  Kupującego  kosztami  przechowania  produktu  w  wysokości  2  %  (dwóch  procent)  jego  wartości netto za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania po ustalonej dacie dostawy. Po upływie 1 (jednego) miesiąca, „Energoaparatura SA” ma prawo odstąpić od umowy i zażądać tytułem kary umownej kwoty stanowiącej równowartość 20 % (dwudziestu procent) wartości brutto zamówienia. Powyższe nie wyłącza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej.
  
6 ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA, ZWROT PRODUKTU  
6.1 Kupujący ma prawo  do odwołania  zamówienia  lub jego  części w  przypadku,  gdy podany przez „Energoaparatura SA”  w  Potwierdzeniu  Zamówienia  termin  dostawy produktu  przekracza  o  ponad  dwa  tygodnie  termin  proponowany  przez  Kupującego.  Odwołanie  będzie  skuteczne,  jeżeli  dotrze  do  „Energoaparatura SA”  w  dniu  doręczenia Potwierdzenia Zamówienia przed godziną 15.00.
6.2 Kupujący ma prawo do odwołania zamówienia lub jego części  lub zwrotu produktów  w przypadku, gdy zamówienie zostało złożone pod wpływem  błędu wywołanego przez „Energoaparatura SA”.
6.3 Odwołanie zamówienia lub zwrot produktów, poza sytuacjami określonymi w pkt 6.1. i 6.2 powyżej, może dotyczyć wyłącznie produktów o wartości netto powyżej  350zł „Energoaparatura SA” odwołania zamówienia lub żądanie dotyczące zwrotu produktów) i jest dopuszczalne wyłącznie po:  a)  uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody „Energoaparatura SA”, i
b)  uiszczeniu przez Kupującego opłaty manipulacyjnej w  kwocie równej 10 %  (dziesięć procent) wartości brutto  zamówienia,  jednak nie mniej niż 100zł za każdą pozycję z zamówienia, której dotyczy odwołanie lub zwrot
6.4  W przypadku odwołania zamówienia lub zwrotu produktu Kupujący ponosi koszty transportu produktu do magazynu centralnego „Energoaparatura SA” w Katowicach
6.5  Odwołanie zamówienia (lub zwrot produktów), o którym mowa w pkt 6.3 powyżej, nie są dopuszczalne w przypadku produktów niestandardowych, tj. w szczególności produktów w wykonaniach specjalnych, produktów nie magazynowych, zamawianych specjalnie na życzenie Kupującego, itp.
6.6  Zwrot produktów na podstawie niniejszego pkt 6 jest dopuszczalny pod warunkiem, że produkty są zapakowane w ich oryginalne opakowania. Opakowanie nie może być uszkodzone oraz nie może zawierać oznaczeń naniesionych przez Klienta lub osoby trzecie.
6.7  W  przypadku  złożenia  wniosku  o  ogłoszenie  upadłości,  wszczęcie  postępowania  układowego  podjęcia  decyzji  o  likwidacji  Kupującego  lub  faktycznego zaprzestania  przez  niego  prowadzenia  działalności,  „Energoaparatura SA”  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  sprzedaży,  a  wszelkie  otrzymane  kwoty  zaliczyć  na  poczet odszkodowania za powstałe z tego tytułu szkody.
7  GWARANCJA  
7.1  Zakres gwarancji – (jeżeli nie ustalono indywidualnych warunków z kupującym).
7.1.1  Na  sprzedane  produkty  udzielana  jest  Kupującemu  gwarancja.  W  ramach  gwarancji  „Energoaparatura SA”  zapewnia  usunięcie  wad  fizycznych  produktów.  Okres gwarancji wynosi 12 (dwanaście) miesięcy od daty wystawienia faktury. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
7.1.2  W przypadku wymiany istotnej części produktu, gwarancję podstawową przedłużą się tylko o czas wymiany danej części.
7.1.3  W innych wypadkach (w szczególności w przypadku naprawy produktu) okres gwarancji wydłuża się o czas obsługi gwarancyjnej.
7.1.4  Części wymienione lub naprawione po upływie gwarancji są objęte gwarancją przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia wymiany lub naprawy.
7.1.5  Gwarancją są objęte wyłącznie wady, które powstały z przyczyny tkwiącej już poprzednio produkcie.
7.2  Wady nieobjęte gwarancją
7.2.1  „Energoaparatura SA” nie odpowiada za wady produktu wynikłe z powodu:
a) przekazanych przez Kupującego założeń projektowych lub projektu wykonania lub montażu
b) napraw, konserwacji lub obsługi wykonanej przez osoby nieupoważnione
c) nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji
d) przechowywania produktów w niewłaściwych warunkach
7.2.2  Gwarancja nie  obejmuje wad wynikających  ze  zwykłego zużycia  produktów,  uszkodzenia  lub  zniszczenia,  z zaniedbania, braku nadzoru, wykorzystania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem, nieprzestrzegania zasad sztuki elektrycznej.
7.2.3  Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dokonywania serwisu i napraw wyłącznie przez „Energoaparatura SA” lub upoważnionych przez niego serwisantów.
7.2.4  Materiały eksploatacyjne (np. bezpieczniki, przyciski) nie są objęte gwarancją.
7.3  Obowiązki Kupującego
7.3.1 Aby skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący obowiązany jest przesłać do „Energoaparatura SA” niezwłocznie nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ujawnienia się wady (z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.9 powyżej), protokół reklamacji według wzoru „Energoaparatura SA” zawierający w szczególności numer faktury oraz  szczegółowo  opisujący  rodzaj  produktu,  rodzaj  instalacji,  w  której  zastosowano  produkt,  ujawnione  wady  i  okoliczności  ich  wystąpienia.  „Energoaparatura SA”  może zażądać również innych danych.
7.3.2 Kupujący zobowiązuje się ułatwić „Energoaparatura SA” stwierdzenie wad i podjęcie czynności w celu ich usunięcia.
7.3.3 Kupujący zobowiązuje się przesłać wadliwy produkt lub jego wadliwe części na wskazany przez „Energoaparatura SA” adres.
7.4  Obowiązki gwarancyjne „Energoaparatura SA”
7.4.1 Po otrzymaniu zawiadomienia o wadach zgodnego z postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży, „Energoaparatura SA” jest zobowiązany podjąć  niezbędne kroki w celu usunięcia wad najpóźniej w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia ich zgłoszenia Koszty usunięcia wad ponosi „Energoaparatura SA”. Usunięcie wad może polegać na wprowadzeniu takich zmian w produktach, aby po ich wprowadzeniu produkt spełniał wszystkie wymogi, jakie posiadał przed powstaniem wady.
7.4.2 W przypadku, gdy „Energoaparatura SA” stwierdzi, że naprawa nie będzie możliwa,  zobowiązuje się wymienić produkt na wolny od wad w terminie określonym w pkt 7.4.1. Decyzja o sposobie realizacji reklamacji gwarancyjnej należy do „Energoaparatura SA” z obowiązkiem uwzględnienia w miarę możliwości propozycji Kupującego.
7.4.3 „Energoaparatura SA” ponosi koszty transportu produktów lub części naprawionych lub wymienionych na podstawie gwarancji, ale nie ponosi ewentualnych kosztów podróży i pobytu pracowników serwisu, jeżeli naprawa odbywa się w miejscu instalacji produktu u Kupującego.
7.4.4 Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność „Energoaparatura SA”.
7.4.5 W  przypadku  nie  uwzględnienia  reklamacji  „Energoaparatura SA”  wystawi  Kupującemu  fakturę  VAT  z  tytułu  poniesionych  w  związku  taką  reklamacją  kosztów (ekspertyzy, przesyłki, podróży i pobytu pracowników serwisu itp.).
7.4.6 „Energoaparatura SA”  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  poniesione  przez  Kupującego  oraz  osoby  trzecie  powstałe  na  skutek  istnienia  wad  w  okresie gwarancyjnym.
8 SIŁA WYŻSZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
8.1 Siła wyższa
8.1.1 „Energoaparatura SA”  nie  odpowiada  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  swoich  zobowiązań,  jeżeli  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  wynika  z okoliczności spowodowanych siłą wyższą.
8.1.2 Przez  siłę  wyższą  Strony  rozumieją  okoliczności  niezależne  od  „Energoaparatura SA”,  w  szczególności  pożary,  powódź  i  inne  klęski  żywiołowe, stany nadzwyczajne,  wojny,  strajki, zamieszki,  demonstracje,  epidemie (także stan zagrożenia epidemiologicznego),  embargo,  przerwy  lub  opóźnienia  w  dostawach  surowców,  energii  i  komponentów  oraz  inne  nieprzewidziane  zakłócenia,  w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach producentów produktów sprzedawanych przez „Energoaparatura SA” lub ich podwykonawców, przerwy w pracy, okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne okoliczności.
8.2 Odpowiedzialność
8.2.1 Odpowiedzialność „Energoaparatura SA” za szkody wyrządzone Kupującemu (niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości zamówienia, którego niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  było  przyczyną  szkody.  Z  zastrzeżeniem  pkt  7.4.6,  powyższe  ograniczenie  odpowiedzialności  dotyczy    odpowiednio również  szkód  powstałych  w  wyniku  wad  produktów.  „Energoaparatura SA”  odpowiada  wyłącznie  za  szkody  rzeczywiste.  „Energoaparatura SA”  nie  ponosi  odpowiedzialności  za korzyści, które mógłby osiągnąć Kupujący w przypadku, gdyby  nie poniósł szkody (utracone korzyści).
8.2.2 Odpowiedzialność „Energoaparatura SA” z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 
9 POUFNOŚĆ  
9.1 Wszelkie opracowania, plany i dokumenty, które Kupujący otrzymał w związku ze składaniem zamówień lub sprzedażą produktów mają charakter poufny. Kupujący może z nich korzystać tylko  na własne potrzeby,  nie może ich udostępniać osobom  trzecim  oraz jest  zobowiązany zabezpieczyć je przed dostępem  osób trzecich.
9.2 W przypadku nie zawarcia umowy przez Strony, wszelkie opracowania, plany i dokumenty dostarczone Kupującemu muszą być przez niego niezwłocznie zwrócone „Energoaparatura SA” wraz ze wszystkimi kopiami, nie później niż w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia zgłoszenia żądania przez „Energoaparatura SA”.
10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
10.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zostały Kupującemu doręczone (udostępnione) z możliwością zapoznania przed zawarciem umowy zgodnie z art. 384 kodeksu cywilnego  i mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych przez „Energoaparatura SA” i Kupującego od daty ich wejścia w życie.  Niezależnie, Ogólne Warunki Sprzedaży udostępniane są stale na stronie internetowej „Energoaparatura SA” pod adresem www.enap.com.pl.
10.2 Bez uprzedniej pisemnej zgody „Energoaparatura SA”, Kupujący nie ma prawa potrącać swoich wierzytelności z wierzytelności „Energoaparatura SA”.
10.3 Wszelkie  ustne  ustalenia  między  Stronami  wiążą  dopiero  z  chwilą  potwierdzenia  ich  przez  Strony  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności  albo  w  sposób określony w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
10.4 Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych na podstawie  Ogólnych Warunków Sprzedaży rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby „Energoaparatura SA”.
10.5 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz zawierane na ich podstawie umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. W przypadkach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub umowie sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 Pobierz w postaci PDF:
`
ENERGOAPARATURA S.A
ul. gen. K. Pułaskiego 7  
40-273 KATOWICE 
Tel. +48 32 7285 492 
NIP 634-012-87-07       
Regon 271169230       
KRS 78279      
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach