Dane dotyczące struktury akcjonariatu przedstawiono na podstawie informacji otrzymanych przez spółkę w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w trybie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Rozporządzenie MAR).