RB nr 4/2021 z dnia 02.03.2021

Zawarcie aneksu do umowy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 2 marca 2021 r. wpłynęły do Emitenta obustronnie podpisane aneksy nr 1 do umów podwykonawczych z ANABUD Zbigniew Bogucki z siedzibą w Łagówku (Wykonawca) zawartych 26 października 2020 r., których przedmiotem jest wykonanie przez Energoaparaturę S.A. (Podwykonawca) całości robót elektryczno – kablowych w ramach inwestycji realizowanych w formule „pod klucz” – budowa Farm Wiatrowych Wyrzysk i Oborniki. Na mocy aneksów zmieniono terminy realizacji oraz zmodyfikowano podział na fazy, tj.:

  1. Umowa na roboty elektryczno-kablowe prowadzące do budowy Farmy Wiatrowej Oborniki, jest podzielona na 2 Fazy, przy czym Faza II warunkowana jest uzyskaniem jej finansowania przez Zamawiającego i wydaniem polecenia jej wykonania. Łączna wartość Umowy wynosi 5.850.000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto, w tym faza I (prace projektowe i zamówienie materiałów) nie może przekroczyć 2.578.500, 00 zł.

 

  1. Umowa na roboty elektryczno-kablowe prowadzące do budowy Farmy Wiatrowej Wyrzysk, jest podzielona na 2 Fazy, przy czym Faza II warunkowana jest uzyskaniem jej finansowania przez Zamawiającego i wydaniem polecenia jej wykonania. Łączna wartość umowy wynosi 3.090.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto, w tym faza I (prace projektowe i zamówienie materiałów) nie może przekroczyć 1.076.700,00 zł.

Dla każdej z Umów prace Podwykonawcy mają zostać zrealizowane w terminie do dnia 28.02.2021 (Faza I – projekt i zamówienie materiałów) i do dnia 07.02.2022 r. (Faza II – roboty), który to termin – w przypadku wydania polecenia realizacji Fazy II po dniu 28.02.2021 r. – ulegnie automatycznemu przesunięciu o czas równy liczbie dni po dniu 28.02.2021 r. do dnia wydania polecenia, a w razie niewydania polecenia realizacji Fazy II do upływu 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – termin jego wydania będzie przedmiotem odrębnych uzgodnień, z zastrzeżeniem prawa do żądania zmiany wynagrodzenia o koszty utrzymania gotowości Podwykonawcy do realizacji Fazy II. Natomiast w razie nieuzgodnienia tego terminu do upływu 10 miesięcy od zawarcia Umowy – każda ze Stron jest uprawniona do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Jednocześnie w treści aneksów Strony sprostowały omyłkowe oznaczenie w obu umowach inwestora (Zamawiającego), tj.:

  1. Dla Farmy Wiatrowej Oborniki inwestorem (Zamawiającym) był: E&W Spółka z o.o. SL spółka komandytowa z siedzibą w Dąbrowie, a obecnie – na skutek zmiany firmy i przeprowadzonych przekształceń – jest: OBORNIKI GP GMBH spółka komandytowa

 

  1. Dla Farmy Wiatrowej Wyrzysk inwestorem (Zamawiającym) był: E&W Spółka z o.o. WY spółka komandytowa z siedzibą w Dąbrowie, a obecnie – na skutek zmiany firmy i przeprowadzonych przekształceń – jest: WYRZYSK GP GMBH spółka komandytowa

O zawarciu ww. umów Spółka informowała raportem bieżącym RB nr 23/2020 z dnia 26.10.2020 r.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne