RB nr 14/2021 z dnia 17.05.2021

Zawarcie Aneksu do Umowy ramowej o linię gwarancyjną
Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 12/21 do Umowy ramowej z dnia 09.06.2011 r. z mBank SA Oddział Korporacyjny w Katowicach, którym przedłużono udostępnioną Spółce linię gwarancyjną w ramach udzielonego limitu do maksymalnej kwoty 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) na okres do dnia 28.04.2027 r. (termin ważności gwarancji) dla zleceń udzielania gwarancji składanych do dnia 13.05.2022 r. Utrzymane zostały dotychczasowe zabezpieczenia wierzytelności banku (weksle in blanco, hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 6.750.000,00 zł).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne