RB nr 15/2021 z dnia 31.05.2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA
Podstawa prawna:  Inne uregulowania

Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078279, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 K.s.h. oraz na podstawie § 21 ust. 3 lit. a) Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w Katowicach w siedzibie Spółki.

W załączeniu: informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikami a także formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Sprawozdanie o wynagrodzeniach RN i Zarządu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

uchwały na ZWZA 2021_ost

Informacja o liczbie akcji 2021

Ogłoszenie o ZWZA_2021_ost

Pełnomocnictwo do udziału w ZWZA-2021

RAPORT o spraw. o wynagrodzeniach za 2019-2020_ENERGOAPARATURA S.A