Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 10 lipca 2020 r. obustronnie podpisano umowę z E&W Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Dąbrowie (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja („pod klucz”) inwestycji polegającej na wybudowaniu oraz przekazaniu do eksploatacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kompletnym wyposażeniem, w tym przyłączem do sieci Operatora Systemu – Głównego Punkt Odbioru, tj. stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN zlokalizowanej na terenie realizowanej przez Zamawiającego inwestycji budowy Farmy Wiatrowej Janikowo. Wartość umowy wynosi  6.123.500 (słownie: sześć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych) netto, a prace mają zostać zrealizowane w terminie do dnia 09.04.2021 r. Umowa obejmuje zastrzeżone na rzecz Zamawiającego prawo opcji na dodatkowe prace w zakresie testów, pomiarów i odbiorów Farmy Wiatrowej o wartości 30.000,00 zł, z którego Zamawiający może skorzystać w terminie roku od dnia odbioru końcowego. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Jak kryterium istotności umowy Spółka przyjmuje wartość powyżej 30% wartości kapitałów własnych emitenta.