Pierwszenotowanie 20 sierpnia 1997 r.
Podział akcji Początkowo wartość nominalna akcji serii A i serii B wynosiła 1,40 zł. Dnia 20 stycznia 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. w upadłości podjęło uchwałę nr 4 mocą której zmieniono wartość nominalną akcji serii A i serii B z wartości nominalnej jednej akcji w wysokości 1,40 zł na wartość nominalną jednej akcji w wysokości 0,20 zł
Dywidenda
Prawoppoboru Emitent
Kod ISIN
ostatnie notowanie z prawem do dywidendy
Waluta
Cena za prawo poboru
Stosunek
ENAP
PLENAP000010
24.07.2007 r.

1.95 zł
1.00 : 2.00
Wprowadzenie akcji do obrotu Akcje serii A i B – dopuszczone i wprowadzone do obrotu dnia 20 sierpnia 1997 r.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 9 maja br. podjął Uchwałę Nr 356/2008 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda
a)    1.000.000 akcji serii C
b)    3.800.916 akcji serii D
Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 13 maja 2008 r. w trybie zwykłym w/w akcje pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 13 maja rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLENAP000010
Wezwania Wezwanie ogłoszone zostało przez INTROL SA w związku z planowanym nabyciem przez wzywającego 66% akcji ENERGOAPARATURA SA z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem wezwania było 13.332.604 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł za jedną akcję, wyemitowanych przez ENERGOAPARATURA SA. Akcje są oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA kodem PLENAP000010. Akcje są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Każda akcja daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Wzywający zamierzał uzyskać w wyniku wezwania 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co odpowiada 13.332.604 akcjom.
Wzywający, jako podmiot nabywający, zobowiązał się nabyć akcje objęte wezwaniem jedynie w sytuacji, gdy na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą co najmniej 10.100.459 akcji spółki, odpowiadających 10.100.459 głosom na walnym zgromadzeniu, uprawniających do wykonywania 50% +1 głos z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Wzywający mógł odstąpić od ww. wymogu osiągnięcia minimalnej liczby akcji objętej zapisami. Wzywający zamierzał osiągnąć w wyniku wezwania 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 13.332.604 akcji.
Cena, po której wzywający zobowiązał się nabyć akcje objęte wezwaniem wynosiła 1,50 zł
Termin ogłoszenia wezwania: 5 maja 2009 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 26 maja 2009 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 12 czerwca 2009 r.
Termin przyjmowania zapisów nie będzie skrócony.