Kapitał zakładowy

wynosi 3.935.344,40 zł (trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć trzysta czterdzieści cztery 44/100) i dzieli się na:

19.676.722 (dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dwie) akcje serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda