Regulamin Walnego Zgromadzenia
Energoaparatura SA.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Energoaparatura SA zwane dalej Walnym Zgromadzeniem działa na podstawie:

 1. Statutu Spółki,
 2. Uchwał Walnego Zgromadzenia,
 3. Kodeksu spółek handlowych,
 4. Niniejszego Regulaminu.

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

Rozdział I
Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia

§ 2

 

 1. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  a)   rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  b)   powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
  c)   udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  d)   rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w ust. 1 niniejszego paragrafu wymaga:
  a) zmiana Statutu Spółki,
  b) podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego (z wyłączeniem podwyższenia dokonanego w trybie określonym w § 6a Statutu),
  c) łączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  d) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, z uwzględnieniem postanowień § 6a Statutu,
  f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  g) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia,
  h) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawianie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  i) nabycie przez Spółkę własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom,
  j) umorzenie akcji (z wyjątkiem umorzenia dokonanego w trybie określonym w § 8 ust. 3 Statutu),
  k) ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy,
  l) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowyz Prezesem lub Członkiem Zarządu, Członkiem Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  m) ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
  n) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 3. Kompetencje wymienione w ust. 1, pkt b) oraz w ust. 2 pkt a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) k) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek:
  a) Zarządu Spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub
  b) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego, zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.
 4. Brak opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym, pomimo zwrócenia się o nią na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, uważa się za brak zastrzeżeń.

Rozdział II
Tryb i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia

§ 3

 1. Walne Zgromadzenia obradują jako zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Podmiotami uprawniony do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy są:
  a) Zarząd Spółki,
  b) Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym jego odbycie do końca czerwca danego roku.
 4. Podmiotami uprawnionymi do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są:
  a) Zarząd Spółki,
  b) Rada Nadzorcza, gdy uzna to za wskazane,
  c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce,
  d) akcjonariusze upoważnieni przez sąd rejestrowy.
 5. W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd Spółki wykaże straty przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego, Zarząd zobowiązany jest do natychmiastowego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

§ 4

 1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi zostać przedłożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres sekretariat@enap.com.pl. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. W takim przypadku sąd wyznacza Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zwołane na żądanie akcjonariuszy Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę rozstrzygającą, czy koszt zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia obciąża Spółkę, czy akcjonariuszy żądających zwołania tego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Walne Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądu rejestrowego należy powołać się na postanowienia sądu rejestrowego.
 2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad musi zostać przedłożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres sekretariat@enap.com.pl w terminie nie później niż dwadzieścia jeden dni (21) przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące proponowanego porządku obrad. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, nie później niż na osiemnaście dni (18) przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@enap.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka zobowiązana jest do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na swojej stronie internetowej.
 4. Każdy akcjonariusz spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 5

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki (www.enap.com.pl) oraz raportem bieżącym w trybie art. 56 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przynajmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. W ogłoszeniach należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz inne informacje wymagane przez art. 402² Kodeksu spółek handlowych. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące artykuły, jak też podać treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
 3. Spółka, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, jest zobowiązana do zamieszczania na stronie internetowej Spółki informacji o ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, informacji o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, dokumentów, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz innych informacji wymienionych w art. 4023 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

 1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Na żądanie osoby uprawnionej ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wystawione zaświadczenia są podstawą do sporządzenia przez podmioty uczestniczące w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki wraz z informacją o liczbie przysługujących im akcji Spółki. Na podstawie tego wykazu jest ustalana lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 2. Akcjonariusze mogą przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

§ 7

 

 1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), ilość, rodzaj i liczby akcji, ilość głosów – powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany w żądaniu adres.
 2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
 3. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej, oraz opinii biegłego rewidenta w ciągu 2-ch tygodni przed Walnym Zgromadzeniem.

 

Rozdział III
Przebieg Walnego Zgromadzenia

§ 8

 

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
 2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia, który z chwilą wyboru przejmuje prowadzenie obrad Zgromadzenia.
 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.
 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 9

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas Zgromadzenia.

§ 10

 

 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez swoich pełnomocników.
 2. Pełnomocnikami mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki, członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Wyłączone jest udzielanie dalszego pełnomocnictwa.
 3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest obowiązany zawiadomić Spółkę wyłącznie w następujący sposób: poprzez przesłanie informacji o pełnomocnictwie na adres e-mailowy: sekretariat@enap.com.pl, przy czym Spółka wyśle do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeń na adres e-mailowy:sekretariat@enap.com.pl Powyższe wymogi stosuje się także w przypadku odwołania pełnomocnictwa.
 4. Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki, przyznawania im wynagrodzenia oraz umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką.
 5. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 4. W takim przypadku postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział IV
Podejmowanie uchwał

§ 11

 1. Uchwały w sprawach nie zastrzeżonych odrębnym zapisem zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
 2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
 3. Uchwały dotyczące emisji obligacji, zmiany statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia spółek i rozwiązania Spółki – zapadają większością 3/4 głosów oddanych.
 4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, przy czym uchwała w tym względzie musi zostać podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
 5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 3 pkt 6 niniejszego Regulaminu, do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarczy bezwzględna większość głosów oddanych.
 6. Uchwały, co do zmian statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
 7. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub w całości. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej mierze powinna być podjęta większością przynajmniej 4/5 głosów oddanych i powinna być szczegółowo umotywowana. Wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji może nastąpić tylko w przypadku, jeżeli jest to zapowiedziane na początku obrad Walnego Zgromadzenia.
 8. W sytuacji gdy Spółka ma ulec rozwiązaniu po przeprowadzeniu likwidacji – do czasu przeprowadzenia likwidacji rozwiązaniu może zapobiec uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta większością wymaganą dla zmiany statutu, w każdym razie zaś co najmniej większością 3/4 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.
 9. Uchwała o przekształceniu Spółki wymaga obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego i musi być powzięta większością 3/4 głosów oddanych.

§ 12

 1. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.
 2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskamio odwołanie Członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
 3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
 4. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
 5. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
 6. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
 7. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 13

Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.

§ 14

 

 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.
 2. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:
  a)    Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
  b)    akcjonariuszom, którzy głosowali przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądali zaprotokołowania sprzeciwu,
  c)    akcjonariuszom bezzasadnie niedopuszczonym do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
  d)    akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też podjęcia uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad.
 3. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.
 4. Osobom lub organom Spółki wymienionym w ust. 2 przysługuje prawo wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 15

         Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.