§ 1
 1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb działania Zarządu Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach.
 2. Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki z dnia 21 czerwca 2001 roku (z późniejszymi zmianami), zwanego dalej Statutem Spółki
§ 2
 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który reprezentuje Zarząd wobec innych władz Spółki
 2. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy podporządkowane mu bezpośrednio według podziału zadań między Członków Zarządu, jeżeli nie wykraczają one poza zakres czynności zwykłego zarządu Spółki. Jeżeli przed lub w toku załatwiania takiej sprawy okaże się, że przekracza ona zakres zwykłego zarządu, wymagana jest uchwała zarządu.
 3. Szczegółowy podział zakresów czynności pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu w ramach działalności operacyjnej określa schemat i regulamin organizacyjny Spółki
 4. Na wniosek Prezesa Zarządu, Rada nadzorcza może upoważnić Członka Zarządu do używania tytułu Wiceprezesa Zarządu.
§ 3
 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Prezes i Członkowie Zarządu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 2. Do wykonywania czynności określonego rodzaje lub czynności szczególnych, mogą być ustanowieni Pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania. Zarząd Spółki prowadzi rejestr pełnomocnictw, według ustalonego przez siebie wzoru.
§ 4
 1. Wykonując swoje prawa i obowiązki, Zarząd podejmuje uchwały oraz dokonuje innych stosownych czynności faktycznych i prawnych.
 2. Uchwały Zarządu stanowią podstawę do jednoosobowego ich wykonania przez Prezesa lub pozostałych Członków Zarządu
§ 5
 1. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki
 2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu
 3. W razie zbiegu interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole, o którym mowa w § 7 niniejszego regulaminu.
§ 6
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Ponadto Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu, bądź Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Zarządu dla rozpatrzenia pilnych spraw bieżących.
 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub innego Członka Zarządu prowadzącego posiedzenie pod nieobecność Prezesa Zarządu.
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności inny wyznaczony przez niego Członek Zarządu. Poszczególne sprawy referują właściwi merytorycznie Członkowie Zarządu lub inne zaproszone na posiedzenie osoby.
§ 7
 1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Prezesa lub prowadzącego posiedzenie Członka Zarządu, także spośród osób nie wchodzących w skład Zarządu.
 2. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, określać obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu i inne osoby uczestniczące w obradach, teksty uchwał, wynik ich głosowania, zgłoszone zdania odrębne oraz postanowienia operacyjne nie wymagające formy uchwały. Do protokołu załącza się listę obecności podpisana przez uczestników posiedzenia oraz inne dokumenty będące przedmiotem posiedzenia Zarządy.
 3. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu i osoba sporządzająca protokół.
 4. Protokołu posiedzeń Zarządu przechowywane są w siedzibie Spółki.
§ 8
 1. Regulamin może zostać zmieniony w trybie określonym w § 13 ust. 2 Statutu Spółki
 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki

Obowiązuje od dnia 31.10.2002 r.