Informacja dotycząca nie stosowania w spółce zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

 

Zarząd spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2008 z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie nie stosowania w spółce zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dołącza się następujące zasady, które w sposób trwały nie będą stosowane przez Spółkę.

Część II zasada nr 1 pkt. 7: „spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Komentarz: zasada nie będzie stosowana ze względu na fakt, iż w Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad WZA, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach WZA decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu WZA, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

Część II zasada nr 2: „spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt.1”

Komentarz: z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu Emitenta, oraz biorąc pod uwagę dotychczasowy zakres jego działalności w ujęciu przedmiotowym, Emitent nie widzi uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją tej zasady (szczególnie w zakresie tłumaczeń raportów bieżących i okresowych). Na stronie internetowej Spółki w wersji angielskiej zaprezentowane są najistotniejsze informacje, w szczególności na temat: posiadanych certyfikatów i referencji oraz na temat produktów i zakresu świadczonych usług.