zmiana terminów publikacji raportów okresowych

 

Zarząd spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach informuje, iż w związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, wchodzącym w życie z dniem 15 marca 2009 r., ulegają zmianie terminy przekazania następujących raportów okresowych:

-raport za 2008 rok: 30 kwietnia 2009 r.

-raport za I półrocze 2009 r.: 7 września 2009 r.

-raport za 2009 rok: 30 kwietnia 2010 r.

Jednocześnie, zgodnie z zasadami § 101 ust. 2 wspomnianego wcześniej Rozporządzenia, Energoaparatura SA nie będzie publikować raportu za II kwartał 2009 r., który miał być podany do publicznej wiadomości 3 sierpnia 2009 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych, które przekazane zostały w  raporcie bieżącym nr 3/2009 pozostają bez zmian.