Informacja o wyborze oferty Energoaparatura SA złożonej do Polimex-Mostostal SA

 

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących i okresowych…” z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 7 kwietnia 2009 r. powziął informację o wyborze oferty złożonej do Polimex-Mostostal SA na przebudowę i budowę linii napowietrznych wysokiego napięcia:

– EWN 1 – linia napowietrzna WN 110 kV, ciąg Rokitnica – Mysliwska

– EWN 2 – linia napowietrzna WN 110 kV, odczepowa Barbara – Strefa – Maciejów 2

Szacunkowa wartość oferty opiewa na kwotę 5.742.278,00 zł. Ostateczne rozliczenie robót odbędzie się powykonawczo. Fakturacja odbywać się będzie częściowo w miarę postępu prac. Termin płatności 49 dni. W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa na warunkach opisanych powyżej o czym emitent poinformuje osobnym komunikatem.

Spółka jako kryterium umowy znaczącej przyjmuje wartość kapitałów własnych emitenta.