Wybór podmiotu do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r.

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących i okresowych” z dnia 19 lutego 2009 roku, Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach informuje, iż w dniu 19 maja 2009 roku, Rada Nadzorcza spółki działając na podstawie Statutu Spółki (§ 19 ust. 2, lit. p) dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 roku. Podmiotem wybranym jest Grupa Gomułka – Audyt sp. z o. o.

z siedzibą w Katowicach, ul. Jana Matejki 4, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KIBR pod poz. 2944. Z wybranym podmiotem zostanie zawarta umowa w zakresie dokonania przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r. Niniejsza umowa zawarta zostanie na okres obejmujący przegląd sprawozdania finansowego oraz sporządzenia raportu przez biegłych.

Wybór audytora został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Energoaparatura S.A. nie korzystała dotychczas z usług w/w spółki w zakresie przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych.