Zawiadomienie o zwołaniu ZWZA spółki

 

Działając zgodnie z § 38 ust. 1, pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących i okresowych…” z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach podaje do wiadomości następujący komunikat:

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy

ul. Pułaskiego 7 w Katowicach o godz.11:00

Porządek obrad Zgromadzenia:

1.    Otwarcie obrad

2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.    Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5.    Przyjęcie porządku obrad.

6.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

7.    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym.

8.    Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008.

9.    Powzięcie uchwał w sprawach:

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008,

b)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i udzielenia absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008,

c)    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008,

d)    o podziale zysku.

10.    Wolne wnioski.

11.    Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa jest jego złożenie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w sekretariacie ogólnym Spółki do dnia 18.06.2009 r. do godz. 16.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki od dnia 22.06.2009 r. Treść projektów uchwał udostępniona będzie akcjonariuszom do wglądu od dnia 08.06. 2009 r.