Stanowisko Zarządu Energoaparatura SA dotyczące ogłoszonego przez Introl S.A. z siedzibą w Katowicach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Energoaparatura SA

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) Zarząd Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach (Spółka) niniejszym przedstawia stanowisko dotyczące publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (Wezwanie), ogłoszonego w dniu 5 maja 2009 r. przez Introl SA z siedzibą w Katowicach (Wzywający).

Zarząd, przygotowując niniejsze stanowisko, nie podejmował działań zmierzających do gromadzenia i analizy informacji nie pochodzących od Spółki, jak również nie zlecał innym podmiotom podejmowania takich lub podobnych działań na jego rzecz.

Z wyłączeniem informacji dotyczących Spółki, Spółka i osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu Spółki w sprawie ogłoszonego Wezwania nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie których zostało sformułowane niniejsze stanowisko Zarządu Spółki w sprawie Wezwania.

Niniejsze stanowisko nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania akcji Spółki w rozumieniu w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd uważa, że akcjonariusz podejmując decyzję inwestycyjną w sprawie odpowiedzi na Wezwanie powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą akcji Spółki na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych w tym zwłaszcza dokonać oceny atrakcyjności ceny, po jakiej Wezwanie zostało ogłoszone.

Wpływ Wezwania na interes Energoaparatura SA

Według informacji wynikających z Wezwania ogłoszonego przez Introl SA zamiarem Wzywającego jest przejęcie kontroli nad Spółką (uzyskanie pozycji dominującej wobec Spółki) oraz rozwój grupy kapitałowej Introl SA. Nabycie akcji Spółki przez Wzywającego będzie miało charakter długoterminowy.

Główną przyczyną przejęcia kontroli nad Spółką jest zamiar budowy przez Introl SA grupy kapitałowej, która będzie mogła skutecznie konkurować z największymi firmami z branży.

Celami planowanego przejęcia przez Introl SA kontroli nad Spółką są:   

– wzrost przychodów grupy kapitałowej Introl SA,

– zapewnienie dynamicznego rozwoju grupy kapitałowej Introl SA poza granicami Polski,

– zmniejszenie kosztów działalności poprzez zadziałanie efektu skali, oraz poprzez zapewnienie efektu synergii.

Wpływ Wezwania na zatrudnienie w Energoaparatura SA

Organizacje związkowe działające w Spółce zostały poinformowane przez Zarząd o treści Wezwania. Wzywający nie przedstawił w Wezwaniu informacji dotyczących swoich planów co do zatrudnienia w Spółce. W opinii Zarządu, realizacja zamiarów Wzywającego nie będzie miała negatywnego wpływu na zatrudnienie w Spółce. Pomimo, że Energoaparatura SA jak i Introl SA działają w branży automatyki to realizowane kontrakty dotyczą odmiennych zakresów wykonywanych robót. Zleceniodawcy obu spółek również funkcjonują w odmiennych branżach. Z uwagi na przytoczone fakty można stwierdzić, że nie nastąpi restrukturyzacja (redukcja) zatrudnienia kadry pracowniczej. Wysoko wykwalifikowana kadra jest ogniwem zapewniającym funkcjonowanie spółki na rynku. Wszystko to jednak nie zmienia faktu, że Wzywający może posiadać inne plany.

Wpływ Wezwania na lokalizację prowadzonej przez działalności Energoaparatura SA

Oceniamy, że lokalizacja prowadzonej działalności Spółki nie ulegnie zmianie.

Stanowisko dotyczące ceny proponowanej w Wezwaniu.

Zarząd Energoaparatura SA stwierdza, że cena 1,50 zł, po której nabywane mają być akcje objęte Wezwaniem, zaproponowana została na poziomie o 0,27 zł wyższym niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.

Podsumowanie

Jest to pierwsze wezwanie na akcje Energoaparatura SA ogłoszone przez Introl SA. Wezwanie jest ogłoszone w celu uzyskania 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co odpowiada 13.332.604 akcjom Spółki. Wzywający, jako podmiot nabywający, zobowiązuje się nabyć akcje objęte wezwaniem jedynie w sytuacji, gdy na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą co najmniej 10.100.459 akcji Spółki, odpowiadających 10.100.459 głosom na walnym zgromadzeniu, uprawniających do wykonywania 50% +1 głos z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wzywający może odstąpić od ww. wymogu osiągnięcia minimalnej liczby akcji objętej zapisami.

Cena jednej akcji Spółki w Wezwaniu ogłoszonym przez Introl SA wynosi 1,50 zł za akcję i jest o 0,27 zł wyższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. Istotnym faktem jest to, że na dzień po ogłoszeniu wezwania tj. 6 maja 2009 r. kurs akcji Spółki nie wykazywał tendencji wzrostowych co w tego typu przypadkach jest powszechną reakcją rynku i kształtował się na poziomie 1,56 zł. Należy również zauważyć, iż Wzywający może odstąpić od ww. wymogu osiągnięcia minimalnej liczby akcji objętej zapisami.

Zarząd Spółki ocenia, że przedmiotowe Wezwanie stanowi próbę Introl SA zapewnienia sobie zwiększenia rynków zbytu dla usług świadczonych przez grupę kapitałową, wykluczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa oraz zdobycie rynków na których Wzywający do chwili obecnej nie prowadził działalności i nie posiada doświadczenia. Upoważnia to Zarząd Energoaparatura SA do stwierdzenia, iż Wzywający uwzględnia wyłącznie plany Grupy Introl SA, pomijając interesy przejmowanej spółki. Energoaparatura SA jest firmą, która w przeszłości borykała się z problemami finansowymi co w konsekwencji doprowadziło do otwarcia trwającego trzy lata postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Zaufanie jakim wieloletni kontrahenci – wierzyciele obdarzyli spółkę doprowadziło do zakończenia procesu restrukturyzacji wielkim sukcesem. Dzięki konwersji wierzytelności na akcje Spółki, zyskała ona szerokie grono nowych akcjonariuszy. W drugiej połowie 2007 r. i w roku 2008 działania spółki ukierunkowane były w głównej mierze na budowę pozycji lidera na rynku branży AKPiA, umacnianie relacji z inwestorami i kontrahentami oraz poszerzenie zakresu działalności o prace na wysokich i średnich napięciach. Działania niniejsze pozwoliły pozyskiwać i realizować kontrakty o większych wartościach a także pozytywnie przełożyły się na poszerzenie bazy klientów. W chwili obecnej pomimo trudnej sytuacji panującej na rynku w związku ze światowym kryzysem gospodarczym, Spółka w zadowalający sposób funkcjonuje w branży. Przekłada się to na generowane co kwartał zyski co jednoznacznie pozwala na stwierdzenie, że Spółka może z powodzeniem samodzielnie się rozwijać.

Istotnym dla dalszej działalności Spółki jest fakt, że posiada ona w chwili obecnej portfel zleceń przewyższający sumę przychodów ubiegłego roku obrotowego. Taka zadowalająca aktualna sytuacja Spółki, uzyskane przez nią wyniki w 2008 i w I kwartale 2009 roku są również efektem prowadzonej restrukturyzacji w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa. Kadrę menadżerską Energoaparatury SA stanowią osoby chcące współtworzyć wartość firmy. Proces restrukturyzacji zatrudnienia, zatrudnienie kadry o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu pozwolił przede wszystkim na optymalne wykorzystanie potencjału pracowników oraz znaczne ograniczenie ponoszonych przez Spółkę kosztów. Zarząd Spółki ocenia, iż perspektywa dalszego rozwoju firmy jako odrębnego przedsiębiorstwa pozwoli na intensywną eksplorację nowych rynków, umacnianie pozycji Energoaparatury SA na rynkach już zdobytych, podtrzymywanie zdobytego zaufania poprzez wysoką jakość świadczonych usług, co z pewnością przełoży się na wzrost wartości przychodów Spółki. Należy stwierdzić, że działania Introl SA zmierzają do wykluczenia konkurencyjnej i dynamicznie rozwijającej się Spółki poprzez wcielenie jej do własnej grupy kapitałowej.

Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z niniejszym stanowiskiem Zarządu Spółki w sprawie Wezwania jest zobowiązany do dokonania własnej oceny ryzyka inwestycyjnego, związanego ze sprzedażą instrumentów finansowych na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę w wykonaniu obowiązków informacyjnych, w tym uzyskania indywidualnej porady lub/oraz rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji.

Podstawa prawna: Podstawa prawna art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.