Projekty uchwał na ZWZA

 

Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych… z dnia 19 lutego 2009 r., przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2009 roku.

Uchwała nr _______

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią ___________________________________ .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _______

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.    ___________________________

2.    ___________________________

3.    ___________________________

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ______

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 93 (3196) poz. 6046 z dnia 14 maja 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _______

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicachpodjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

– bilans

– rachunek zysków i strat

– zestawienie zmian w kapitale własnym

– sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

– informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku