wykaz raportów przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2008 roku

 

Zarząd spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zgodnie z art. 65 ust 1 Ustawy o Ofercie z dnia 29 lipca 2005 roku przekazuje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez emitenta do publicznej wiadomości w 2008 roku.

Załącznik do raportu bieżącego nr 2/2009 z dnia 6 stycznia 2009 roku

RB 1/2008 z dnia 04.01.2008 r.    Informacja dotycząca stosowania w spółce

                                                  Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

RB 2/2008 z dnia 09.01.2008 r.    Nabycie akcji przez Członka Rady

                                                 
Nadzorczej

RB 3/2008 z dnia 22.01.2008 r.    Zawarcie znaczącej umowy

RB 4/2008 z dnia 24.01.2008 r.    Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego

RB 5/2008 z dnia 25.01.2008 r.    Zawarcie znaczącej umowy z Grupą LotosSA

RB 6/2008 z dnia 25.01.2008 r.    Zawarcie Umowy Konsorcjum

                                                 
z Elektromontaż Gdańsk SA

RB 7/2008 z dnia 29.01.2008 r.    Zawarcie znaczącej umowy z Cementownią

                                                 
Warta SA

RB 8/2008 z dnia 30.01.2008 r.    Wykaz raportów przekazanych przez

                                                 
Emitenta do publicznej wiadomości w 2007

                                                 
roku.

RB 9/2008 z dnia 30.01.2008 r.    Daty przekazywania raportów okresowych

RB 10/2008 z dnia 31.01.2008 r.  Zawarcie umowy ramowej

RB 11/2008 z dnia 31.01.2008 r.  Ustalenie terminów otwarcia i zamknięcia

                                                 
subskrypcji akcji serii E

RB 12/2008 z dnia 05.02.2008 r.  Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa

                                                 
Zarządu

RB 13/2008 z dnia 15.02.2008 r.  Pozyskanie znaczącego zlecenia od

                                                 
Vattenfall Distribution Poland SA

RB 14/2008 z dnia 15.02.2008 r.  Powołanie Prezesa Zarządu

RB 15/2008 z dnia 27.02.2008 r.  Odwołania osób zarządzających wyższego

                                                 
szczebla

RB 16/2008 z dnia 27.02.2008 r.  Powołanie osoby zarządzającej wyższego

                                                 
szczebla

RB 17/2008 z dnia 27.02.2008 r.  Pozyskanie znaczącego zlecenia od

                                                 
Vattenfall Distribution Poland SA

RB 18/2008 z dnia 28.02.2008 r.  Pozyskanie znaczącego zlecenia od

                                                 
Ciepło-Serwis sp. z o. o.

RB 19/2008 z dnia 03.03.2008 r.  Uzupełnienie informacji o osobie

                                                 
zarządzającej

RB 20/2008 z dnia 03.03.2008 r.  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego

                                                 
Zgromadzenia Akcjonariuszy

RB 21/2008 z dnia 04.03.2008 r.  Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru

                                                 
Finansowego Aneksów nr 2, 3, 4, i 5 do

                                                 
Prospektu emisyjnego

RB 8/2008/K z dnia 10.03.2008 r.  Korekta do raportu bieżącego nr 8/2008

                                                   
z dnia 31.01.2008 r. dotyczącego wykazu

                                                 
raportów przekazanych przez emitenta do

                                                 
publicznej wiadomości w 2008 r.

RB 22/2008 z dnia 13.03.2008 r.  Transakcje nabycia i zbycia akcji dokonane

                                                 
przez Członka Rady Nadzorczej

RB 23/2008 z dnia 17.03.2008 r.  Odwołanie prokury osobie zarządzającej

                                                 
wyższego szczebla

RB 24/2008 z dnia 20.03.2008 r.    Projekty uchwał na NWZA

RB 25/2008 z dnia 20.03.2008 r.    Zawarcie znaczącej umowy

RB 26/2008 z dnia 31.03.2008 r.    Zwiększenie ilości posiadanych akcji przez

                                                   
Członka Rady Nadzorczej do poziomu pow.

                                                    
5%

RB 27/2008 z dnia 01.04.2008 r.    Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej

RB 28/2008 z dnia 03.04.2008 r.    Złożenie rezygnacji przez

                                                    

Przewodniczącego Rady Nadzorczej

RB 29/2008 z dnia 03.04.2008 r.    Powołanie osób w skład Rady
                                                    

N

adzorczej
                    

RB 30/2008 z dnia 03.04.2008 r.    Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne

                                                    

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

RB 31/2008 z dnia 03.04.2008 r.    Akcjonariusze posiadający co najmniej 5%

                                                    

głosów na Nadzwyczajnym Walnym

                                                    

Zgromadzeniu Akcjonariuszy

RB 32/2008 z dnia 04.04.2008 r.    Zatwierdzenie przez Komisje Nadzoru

                                                    

Finansowego Aneksów nr 7 i 8 do

                                                    

Prospektu emisyjnego

RB 29/2008/K z dnia 04.04.2008 r.    Korekta do raportu bieżącego

                                                    

nr 29/2008 z dnia 03.04.2008 r.

                                                    

dotyczącego powołania osób w skład Rady

                                                    

Nadzorczej

RB 33/2008 z dnia 07.04.2008 r.    Zatwierdzenie przez Komisje Nadzoru

                                                    

Finansowego Aneksów nr 6 i 10 do

                                                    

Prospektu emisyjnego

RB 34/3008 z dnia 07.04.2008 r.    Decyzja o powołaniu spółki zależnej

RB 35/2008 z dnia 08.04.2008 r.    Rejestracja podwyższenia kapitału

                                                    

zakładowego Emitenta z tyt. Emisji akcji

                                                    

serii C w ramach Programu Opcji

                                                    

Menedżerskiej

RB 36/2008 z dnia 09.04.2008 r.    Pozyskanie znaczącego zlecenia od Grupy

                                                    

Lotos SA

RB 37/2008 z dnia 15.04.2008 r.    Zatwierdzenie przez Komisje Nadzoru

                                                    

Finansowego Aneksu

nr 9 do Prospektu

                                                    

emisyjnego

RB 38/2008 z dnia 15.04.2008 r.    Zatwierdzenie przez Komisje Nadzoru

                                                    

Finansowego Aneksu

nr 12 do Prospektu

                                                    

emisyjnego

RB 39/2008 z dnia 16.04.2008 r.    Zatwierdzenie przez Komisje Nadzoru

                                                    

Finansowego Aneksu
nr 11 do Prospektu

                                                    

emisyjnego

RB 40/2008 z dnia 25.04.2008 r.    Przyjęcie do KDPW akcji zwykłych na

                                                    

okaziciela serii C

RB 41/2008 z dnia 25.04.2008 r.    Przyjęcie do KDPW akcji zwykłych na

                                                    

okaziciela serii D i praw do akcji serii E

                                                    

oraz akcji serii E

RB 42/2008 z dnia 28.04.2008 r.    Pozyskanie znaczącego zlecenia przez

                                                    

spółkę w ramach umowy konsorcjum z

                                                    

Elektromontaż Gdańsk SA

RB 43/2008 z dnia 12.05.2008 r.    Zmiana terminu publikacji raportu

                                                    

rocznego SAR za 2007 rok.

RB 44/2008 z dnia 12.05.2008 r.    Zatwierdzenie przez Komisje Nadzoru

                                                    

Finansowego Aneksu nr 13 do Prospektu

                                                    

emisyjnego

RB 45/2008 z dnia 13.05.2008 r.    Uchwała Zarządu GPW w sprawie

                                                    

dopuszczenia

i wprowadzenia do obrotu

                                                    

giełdowego akcji serii C i D

RB 46/2008 z dnia 13.05.2008 r.    Przyjęcie do KDPW akcji zwykłych na

                                                    

okaziciela serii C i D

RB 47/2008 z dnia 15.05.2008 r.    Zwołanie Zwyczajnego Walnego

                                                    

Zgromadzenia Akcjonariuszy

                                                    

Energoaparatura SA

RB 48/2008 z dnia 15.05.2008 r.    Wybór podmiotu do przeglądu półrocznego

                                                    

sprawozdania finansowego za I półrocze

                                                    

2008 r.

RB 49/2008 z dnia 26.05.2008 r.    Zatwierdzenie przez Komisje Nadzoru

                                                    

Finansowego Aneksu
nr 14 do Prospektu

                                                    

emisyjnego

RB 50/2008 z dnia 27.05.2008 r.    Informacja o zapisach na akcje

                                                    

Energoaparatura SA

RB 51/2008 z dnia 28.05.2008 r.    Postanowienie w sprawie wykonania układu

RB 52/2008 z dnia 30.05.2008 r.    Zawarcie znaczącej umowy

RB 53/2008 z dnia 03.06.2008 r.    Projekty uchwał na NWZA

RB 54/2008 z dnia 09.06.2008 r.    Informacja w sprawie emisji akcji serii E

RB 55/2008 z dnia 12.06.2008 r.    Przekroczenie przez Akcjonariusza progu

                                                    

5% w ogólnej liczbie głosów na ZWZA

                                                    

spółki i w kapitale zakładowym

RB 56/2008 z dnia 13.06.2008 r.    Uzupełnienie RB nr 53/2008 z dnia 3

                                                    

czerwca 2008 r. w przedmiocie projektów

                                                    

uchwał na ZWZA

RB 57/2008 z dnia 13.06.2008 r.    Zawarcie znaczącej umowy

RB 58/2008 z dnia 20.06.2008 r.    Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne

                                                    

Zgromadzenie Akcjonariuszy

RB 59/2008 z dnia 20.06.2008 r.    Akcjonariusze posiadający co najmniej

                                                    

5% głosów na Zwyczajnym Walnym

                                                    

Zgromadzeniu Akcjonariuszy

RB 60/2008 z dnia 20.06.2008 r.    Powołanie osób w skład Rady Nadzorczej

                                                    

kolejnej kadencji

RB 61/2008 z dnia 27.06.2008 r.    Podpisanie Listu Intencyjnego z Helical

                                                    

Sośnica sp. z o. o.

RB 62/2008 z dnia 22.07.2008 r.    Informacja o przesunięciu terminu

                                                    

podpisania umowy z Helical Sośnica 

RB 63/2008 z dnia 22.07.2008 r.    Zawarcie znaczącej umowy z Siemens 

RB 64/2008 z dnia 25.07.2008 r.    Uchwała KDPW

RB 65/2008 z dnia 01.08.2008 r.    Pozyskanie znaczącego zlecenia od Lurgi

RB 66/2008 z dnia 22.08.2008 r.    Uzupełnienie SAQ za II kwartał 2008 r.

RB 67/2008 z dnia 11.09.2008 r.    Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego

                                                    

Zgromadzenia Akcjonariuszy

RB 68/2008 z dnia 12.09.2008 r.    Pozyskanie znaczącego zlecenia od Mondi

                                                    

Świecie SA

RB 69/2008 z dnia 23.09.2008 r.    Projekty uchwał na NWZA

RB 70/2008 z dnia 29.09.2008 r.    Przesunięcie terminu powołania spółki

                                                    

zależnej

RB 71/2008 z dnia 29.09.2008 r.    Pozyskanie znaczącego zlecenia od BEH

                                                    

ELTEC Polska
Sp. z o. o.

BR 72/2008 z dnia 01.10.2008 r.    Zawarcie znaczącej umowy z Helical

                                                    

Sośnica sp. z o. o.

RB 73/2008 z dnia 01.10.2008 r.    Zawarcie umów o udzielenie gwarancji

                                                    

z BRE Bank SA

RB 74/2008 z dnia 07.10.2008 r.    Zawarcie znaczącej umowy z Polimex

                                                    

Mostostal SA

RB 75/2008 z dnia 08.10.2008 r.    Zawarcie umowy o linię gwarancyjna i na

                                                    

gwarancje kontraktowe z HDI-Gerling

                                                    

Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA

RB 76/2008 z dnia 09.10.2008 r.    Uchwały podjęte przez NWZA

RB 77/2008 z dnia 09.10.2008 r.    Akcjonariusze posiadający co najmniej

                                                    

5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym

                                                    

Zgromadzeniu Akcjonariuszy

RB 78/2008 z dnia 15.10.2008 r.    Pozyskanie znaczącego zlecenia

                                                    

z Cementowni Warta SA

RB 79/2008 z dnia 15.10.2008 r.     Pozyskanie znaczącego zlecenia od

                                                    

ABB sp. z o. o.

RB 80/2008 z dnia 27.10.2008 r.    Uzupełnienie do raportu SAP za I półrocze

                                                    

2008 r.

RB 81/2008 z dnia 31.10.2008 r.    Pozyskanie znaczącego zlecenia od

                                                    

Zakładu Energetycznego Łódź–Teren SA

RB 82/2008 z dnia 18.11.2008 r.    Pozyskanie znaczącego zlecenia od

                                                    

Skanska SA

RB 83/2008 z dnia 18.11.2008 r.    Pozyskanie znaczącego zlecenia od Saturn

                                                    

Management
sp. z o. o. i Wspólnicy spółka

                                                    

komandytowa

RB 84/2008 z dnia 25.11.2008 r.    Pozyskanie znaczącego zlecenia od

                                                    

Grupy Lotos SA

RB 85/2008 z dnia 03.12.2008 r.    Wybór biegłego rewidenta

RB 86/2008 z dnia 10.12.2008 r.    Przedłużenie udzielonego przez BRE Bank

                                                    

SA kredytu w rachunku bieżącym

RB 87/2008 z dnia 18.12.2008 r.    Podpisanie porozumienia z Grupą Lotos SA

                                                    

dotyczącego realizacji robót automatyki

                                                    

polowej wraz z opracowaniem

                                                    

dokumentacji .

   

   

RB 1/2008/P z dnia 01.04.2008 r.    Raport poufny

RB 2/2008/P z dnia 17.06.2008 r.    Raport poufny

RB 3/2008/P z dnia 07.10.2008 r.    Raport poufny

RB 4/2008/P z dnia 09.12.2008 r.    Raport poufny

   

   

SA-Q dnia 14.02.2008 r.    Raport za IV kwartał 2007 roku

SA-Q dnia 05.05.2008 r.    Raport za I kwartał 2008 roku

SA-R dnia 15.05.2008 r.    Raport za 2007 rok

SA-Q dnia 04.08.2008 r.    Raport za II kwartał 2008 roku

SA-P dnia 30.09.2008 r.    Raport za I półrocze 2008 roku

SA-Q dnia 04.11.2008 r.    Raport za III kwartał 2008 roku