Pozyskanie znaczącego zlecenia od Grupy Lotos SA

 

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących i okresowych…” z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd spółki Energoaparatura SA w Katowicach w dniu 8 czerwca 2009 r. powziął informację, iż spółka pozyskała znaczące zlecenie od Grupy Lotos SA na „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody” w ramach Programu 10+. Wartość zlecenia opiewa na kwotę 3.470.000,00 zł. Fakturacja odbywać się będzie częściowo w miarę postępu prac. Termin zakończenia zadania na dzień 20 sierpnia 2009 r. Termin płatności 30 dni. W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa na warunkach opisanych powyżej.

Spółka jako kryterium umowy znaczącej przyjmuje wartość kapitałów własnych emitenta.