Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A w Katowicach, zgodnie z § 38 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących…” z dnia 19 lutego 2009 r., podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czerwca 2009 r.

Na Przewodniczącego ZWZA został wybrany Pan Adam Beza poprzez aklamację

 

 

 

Uchwała nr 1
 

 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2008

 

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

– bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.200.245,37 zł (słownie dwadzieścia dwa miliony dwieście tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych trzydzieści siedem groszy),

– rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.364.496,03 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych trzy grosze),

– zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.364.496,03 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych trzy grosze),

– rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 1.216.014,31 zł (słownie jeden milion dwieście szesnaście tysięcy czternaście złotych trzydzieści jeden groszy),

– dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w 2008 roku

 

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 3
 

 

 

 

 

 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2008

 

1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Mariuszowi Jabłońskiemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2008r. do 05.02.2008r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 789.772 głosów, 4.220.000 głosów przeciwnych, brak głosów wstrzymujących się, a zatem Pan Mariusz Jabłoński nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za rok obrotowy 2008.

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 4
 

 

 

 

 

 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2008

 

1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Tomaszowi Michalikowi, który w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 14.02.2008 r. pełnił funkcję Członka Zarządu oraz w okresie od dnia 15.02.2008 r. do 31.12.2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 5
 

 

 

 

 

 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2008

 

1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Rafałowi Mańce, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 6
 

 

 

 

 

 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008

 

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione Sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

 

 

 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008

 

1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Leszkowi Rejniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 03.04.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008.    

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008

 

1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Adamowi Beza Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01. 2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.
 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008

1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Ryszardowi Wojtowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008

 

1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jackowi Zatrybowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008.    

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 11
 

 

 

 

 

 

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008

 

1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Pani Małgorzacie Gęgotek-Rapak Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 03.04.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008.    

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008

 

1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Zdzisławowi Koralewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 03.04.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008.    

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2008

 

1. Na podstawie § 27 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach udziela Panu Ireneuszowi Królowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 31.03.2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.

w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2008

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2008 w kwocie 1.364.496,03 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych trzy grosze) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.