Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2009 roku otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ust.1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku o dokonaniu transakcji nabycia akcji przez Członka Rady Nadzorczej mającego dostęp do informacji poufnych. W wyniku przeprowadzonych transakcji zakupu w okresie od 15.01.2008 r. do 30.07.2009 r. Członek Rady Nadzorczej zwiększył ilość posiadanych akcji do 219.809 szt co stanowi 1,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i taki sam udział w kapitale zakładowym spółki. Z otrzymanej informacji, sporządzonej w dniu 03.08.2009 r. wynika, iż zostało nabytych 57.846 szt akcji po średniej cenie 1,64 zł (cena bez prowizji). Wszystkie transakcje zostały przeprowadzone na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.