Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2009 roku otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ust.1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku o dokonaniu transakcji nabycia akcji przez Członka Rady Nadzorczej mającego dostęp do informacji poufnych. W wyniku przeprowadzonych transakcji zakupu w dniach 30 i 31 lipca 2009 r. Członek Rady Nadzorczej zwiększył ilość posiadanych akcji do 22.300 szt co stanowi 0,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i taki sam udział w kapitale zakładowym spółki. Z otrzymanej informacji, wynika, iż zostało nabytych 15.000 szt akcji po średniej cenie 1,70 zł. Wszystkie transakcje zostały przeprowadzone na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.