Przedłużenie udzielonego przez BRE Bank SA kredytu w rachunku bieżącym

 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 69/2007 z dnia 21.12.2007 r. i 86/2008 z dnia 10.12.2008 r.
oraz zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych… z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 26.11.2009 r. parafowany został aneks do umowy kredytowej zawartej z BRE Bank SA O/Katowice w dniu 20.12.2007 r. Niniejszym aneksem
przedłużony został kredyt złotówkowy w wysokości 1.300.000,00 zł do dnia 26.11.2010 roku.
Na dzień zawarcia aneksu do w/w umowy, odsetki wynoszą 4,56% w skali roku. Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Spółka jako kryterium znaczącej umowy przyjmuje wartość kapitałów
własnych emitenta