Pozyskanie znaczącego zlecenia od Grupy Lotos SA

 

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych… z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd spółki Energoaparatura SA w Katowicach w dniu 9 grudnia 2009 r.
parafował Umowę Przedwstępną zawartą z grupa Lotos SA. Niniejsza umowa datowana jest na dzień 8 grudnia 2009 r. i dotyczy wykonania robót branży elektrycznej i automatyki dla instalacji SDA/ROSE w ramach Programu 10+. Przedmiot zawartej umowy zostanie zrealizowany w terminie do 31.12.2010 r. Wartość umowy wynosi 4.689.000,00 zł. Fakturacja
odbywać się będzie częściowo w miarę postępu robót. Termin płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury.
Strony niniejszej umowy zobowiązały się do podpisania umowy końcowej do dnia 31.12.2009 r.