Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach informuje, iż w dniu 9 grudnia 2009 roku otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ust.1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku o dokonaniu transakcji nabycia akcji przez Członka Rady Nadzorczej mającego dostęp do informacji poufnych. W wyniku przeprowadzonych transakcji zakupu w okresie od 03.12.2009 r. do 09.12.2009 r. Członek Rady Nadzorczej zwiększył ilość posiadanych akcji do 259.251 szt co stanowi 1,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i taki sam udział w kapitale zakładowym spółki. Z otrzymanej informacji, sporządzonej w dniu 09.12.2009 r. wynika, iż zostało nabytych 39.442 szt akcji po średniej cenie 1,57 zł (cena bez prowizji). Wszystkie transakcje zostały przeprowadzone na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.