Zawarcie Aneksu nr 1/09 do Umowy na linię gwarancyjną z BRE Bank SA
 
 
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2009 z dnia 16.04.2009 r. oraz zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych… z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 9 grudnia 2009 r. do siedziby spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks
nr 1/09 do Umowy o współpracy 2 wraz z Umową kredytową na linię gwarancyjną. Aneks datowany jest na dzień 30 listopada 2009 r. Niniejszym Aneksem Bank zwiększył wartość limitu linii gwarancyjnej do wysokości 5.200.000,00 zł. oraz wartość zabezpieczenia w postaci hipoteki łącznej kaucyjnej do kwoty 7.800.000,00 zł. Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla
tego typu umów.