Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach informuje, iż w dniu 18 grudnia 2009 roku powziął informację w trybie Art.160 ust.1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku o dokonaniu transakcji nabycia akcji przez Członka Rady Nadzorczej mającego dostęp do informacji poufnych. W wyniku przeprowadzonych transakcji zakupu w okresie od 14.12.2009 r. do 17.12.2009 r. Członek Rady Nadzorczej zwiększył ilość posiadanych akcji do 304.358 szt. co stanowi 1,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i taki sam udział w kapitale zakładowym spółki. Z otrzymanej informacji wynika, iż zostało nabytych 45.107 szt. akcji po średniej cenie 1,53 zł (cena bez prowizji). Wszystkie transakcje zostały przeprowadzone na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.