Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
 

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach informuje, iż w dniu 30 grudnia 2009 roku powziął informację w trybie Art.160 ust.1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku o dokonaniu transakcji nabycia akcji przez Członka Rady Nadzorczej mającego dostęp do informacji poufnych. W wyniku przeprowadzonych transakcji zakupu w okresie od 21.12.2009 r. do 29.12.2009 r. Członek Rady Nadzorczej zwiększył ilość posiadanych akcji do 353.818 szt. co stanowi 1,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i taki sam udział w kapitale zakładowym spółki. Z otrzymanej informacji wynika, iż zostało nabytych 49.460 szt. akcji po średniej cenie 1,53 zł (cena bez prowizji). Wszystkie transakcje zostały przeprowadzone na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.