Podpisanie aneksu nr 1 do umowy ramowej zawartej z Grupą Lotos SA

 

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. Zarząd spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 12 stycznia 2009 r. powziął informację o podpisaniu aneksu nr 1 do umowy ramowej zawartej z Grupą Lotos SA, o której emitent informował raportem bieżącym nr 5/2008. Aneks nr 1 datowany jest na dzień 31 grudnia 2008 r. i obejmuje okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Maksymalna niegwarantowana cena netto niniejszego Aneksu w 2009 roku wynosi 3.700.000,00 PLN w tym:

-za roboty remontowe w 2009 r., kwota 1.200.000,00 PLN

-za roboty inwestycyjne w 2009 r., kwota 500.000,00 PLN

-za interwencyjne roboty inwestycyjne na potrzeby Programu 10+ w 2009 r., kwota 2.000.000,00 PLN

Aneks nr 1 swym zakresem obejmuje wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych w branży KiA na obiektach zamawiającego.

Spółka jako kryterium znaczącej umowy przyjmuje wartość kapitałów własnych emitenta