Podpisanie Aneksu nr 1 do umowy z ZA Kędzierzyn SA

 

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących i okresowych…” z dnia 19 października 2005r., Zarząd spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 12.01.2009 r. powziął informację o podpisaniu Aneksu nr 1 do umowy nr 10/08/CK/PZ zawartej z ZA Kędzierzyn S.A., o której emitent informował raportem bieżącym nr 52/2008. Aneks nr 1 datowany jest na dzień 15 grudnia 2008 r. Wartość przedmiotu Aneksu nr 1 na 2009 rok ustala się na kwotę nie większą niż 1.500.000,00 zł. Pozostałe warunku umowy pozostają bez zmian.

Spółka jako kryterium znaczącej umowy przyjmuje wartość kapitałów własnych emitenta