Podpisanie umowy z Grupą Lotos SA

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego 87/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Podpisanie porozumienia z Grupą Lotos SA dotyczącego realizacji robót automatyki polowej wraz z opracowaniem dokumentacji oraz zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących i okresowych…” z dnia 19 października 2005 r., Zarząd spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 10.02 br. powziął informację, że na mocy przedmiotowego Porozumienia została podpisana umowa, która datowana jest na 9 lutego 2009 r. Zakres umowy obejmuje wykonanie robót automatyki polowej wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej w ramach programu 10+. Termin wykonania prac ustalono do dnia 31.12.2009 r. Wartość umowy wynosi 9.600.000,00 zł.

Fakturacja odbywać się będzie w miarę postępu robót, na podstawie protokołu częściowego odbioru robót zatwierdzonego przez osobę upoważnioną ze Strony zamawiającego. Termin płatności 30 dni.