Zawarcie znaczącej umowy z Mostostal Warszawa S.A.

 

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących i okresowych…” z dnia 19 października 2005 r., Zarząd spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 2.03.2009 r. została parafowana przez Zarząd Emitenta umowa z Mostostal Warszawa S.A. Umowa swym zakresem obejmuje::

– wykonanie części robót montażowych w branży AKPiA,

– dostawę konstrukcji wsporniczych,

– wykonanie prac w ramach rozruchu

– udział w rozruchu

W/w roboty związane są z kompleksową realizacją Instalacji PTA. Umowa opiewa na wartość 3.042.075,00 zł. Termin rozpoczęcia robót przypada na dzień 01.07.2009 r. a zakończenia robót na dzień 31.05.2010 r. Fakturacja odbywać się będzie częściowo w miarę postępu prac. Termin płatności 30 dni.

Spółka jako kryterium umowy znaczącej przyjmuje wartość kapitałów własnych emitenta.