RB nr 01/2021 z dnia 11.01.2021

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku wraz z informacją o okresach zamkniętych

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie  § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2021.

Raport roczny za 2020 rok                                    30 kwietnia 2021

Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku                28 maja 2021

Raport półroczny za I półrocze 2021 roku               30 września 2021

Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku              29 listopada 2021

Na postawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2020 roku i II kwartał 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Energoaparatura S.A. przypomina, że zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego. Z kolei zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.