RB nr 03/2021 z dnia 01.03.2021

Zawarcie aneksu do umowy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 1 marca 2021 r. wpłynął do Emitenta obustronnie podpisany aneks do umowy podwykonawczej z ANABUD Zbigniew Bogucki z siedzibą w Łagówku (Wykonawca) zawartej 26 października 2020 r., której przedmiotem jest wykonanie przez Energoaparaturę S.A. (Podwykonawca) całości robót elektryczno – kablowych w ramach inwestycji realizowanej w formule „pod klucz” dla E&W Sp. z o.o. DAM Spółka komandytowa Zamawiający) – budowa Farmy Wiatrowej Wągrowiec. Na mocy aneksu23 zmieniono terminy realizacji oraz zmodyfikowano podział na fazy, tj.:

  1. Faza II warunkowana jest uzyskaniem jej finansowania przez Zamawiającego i wydaniem polecenia jej wykonania. Łączna wartość Umowy wynosi 9.390.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto, w tym faza I (prace projektowe i zamówienie materiałów) nie może przekroczyć 4.607.400,00 zł.
  2. Prace Podwykonawcy mają zostać zrealizowane w terminie do dnia 28.02.2021 (Faza I – projekt i zamówienie materiałów) i do dnia 07.02.2022 r. (Faza II – roboty), który to termin – w przypadku wydania polecenia realizacji Fazy II po dniu 28.02.2021 r. – ulegnie automatycznemu przesunięciu o czas równy liczbie dni po dniu 28.02.2021 r. do dnia wydania polecenia, a w razie niewydania polecenia realizacji Fazy II do upływu 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – termin jego wydania będzie przedmiotem odrębnych uzgodnień, z zastrzeżeniem prawa do żądania zmiany wynagrodzenia o koszty utrzymania gotowości Podwykonawcy do realizacji Fazy II. Natomiast w razie nieuzgodnienia tego terminu do upływu 10 miesięcy od zawarcia Umowy – każda ze Stron jest uprawniona do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

O zawarciu ww. umowy Spółka informowała raportem bieżącym RB nr 23/2020 z dnia 26.10.2020 r.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne