RB nr 7/2021 z dnia 16.03.2021

Zawarcie aneksu do umowy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 16 marca 2021 r. wpłynąłdo Emitenta obustronnie podpisanyaneks nr 2 do umowy podwykonawczejz ANABUD Zbigniew Bogucki z siedzibą w Łagówku (Wykonawca) zawartej 26 października 2020 r., którejprzedmiotem jest wykonanie przez Energoaparaturę S.A. (Podwykonawca) całości robót elektryczno – kablowych w ramach inwestycji realizowanej w formule „pod klucz” dla E&W Sp. z o.o. DAM Spółka komandytowa Zamawiający) – budowa Farmy Wiatrowej Wągrowiec. Na mocy aneksu zmieniono termin realizacji, tj.:

Prace Podwykonawcy mają zostać zrealizowane w terminie do dnia 31.03.2021 (Faza I – projekt i zamówienie materiałów) i do dnia 07.02.2022 r. (Faza II – roboty), który to termin – w przypadku wydania polecenia realizacji Fazy II po dniu 31.03.2021 r. – ulegnie automatycznemu przesunięciu o czas równy liczbie dni po dniu 31.03.2021 r. do dnia wydania polecenia, a w razie niewydania polecenia realizacji Fazy II do upływu 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – termin jego wydania będzie przedmiotem odrębnych uzgodnień, z zastrzeżeniem prawa do żądania zmiany wynagrodzenia o koszty utrzymania gotowości Podwykonawcy do realizacji Fazy II. Natomiast w razie nieuzgodnienia tego terminu do upływu 10 miesięcy od zawarcia Umowy – każda ze Stron jest uprawniona do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

O zawarciu ww. umowy i aneksu nr 1 Spółka informowała raportem bieżącym RB nr 23/2020 z dnia 26.10.2020 r. oraz nr 03/2021 z dnia 01.03.2021