RB nr 9/2021 z dnia 07.04.2021

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które w dniu 7 kwietnia 2021 roku zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna – art. 56 ust.1 Ustawy o ofercie w zw. z § 19 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Uchwała podjęta przez NWZA w dniu 7.04.2021