RB nr 11/2021 z dnia  28.04.2021

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2021-2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Zarząd Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217) w związku z § 19 ust. 2 lit. p) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu rekomendacji Komitetu Audytu, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu do przeglądu śródrocznych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2021-2022. Dokonano wyboru firmy audytorskiej: Grupa Gumułka – Audyt Spółka z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem: 3975.

Z wybraną firmą audytorską ma zostać zawarta umowa obejmująca przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022 oraz przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań za okres sześciu miesięcy zakończonych 30.06.2021 r. oraz 30.06.2022 r.

Dotychczas Spółka korzystała z usług firm audytorskich Kancelaria Porad Finansowo–Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w zakresie przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2016, 2017 i 2018 oraz POL-TAX 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za lata 2019 i 2020.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne