RB nr 12/2021 z dnia 07.05.2021

Zawarcie aneksu do umowy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 7 maja 2021 r. wpłynął do Emitenta obustronnie podpisany aneks nr 4 do umowy podwykonawczej z ANABUD Zbigniew Bogucki z siedzibą w Łagówku (Wykonawca) zawartej 26 października 2020 r., której przedmiotem jest wykonanie przez Energoaparaturę S.A. (Podwykonawca) całości robót elektryczno – kablowych w ramach inwestycji realizowanej w formule „pod klucz” dla E&W Sp. z o.o. DAM Spółka komandytowa (Zamawiający) – budowa Farmy Wiatrowej Wągrowiec. Na mocy aneksu zmieniono termin realizacji, tj.:

Prace Podwykonawcy mają zostać zrealizowane w terminie do dnia 31.05.2021 r. (Faza I – projekt i zamówienie materiałów) i do dnia 07.02.2022 r. (Faza II – roboty), który to termin – w przypadku wydania polecenia realizacji Fazy II po dniu 31.05.2021 r. – ulegnie automatycznemu przesunięciu o czas równy liczbie dni po dniu 31.05.2021 r. do dnia wydania polecenia, a w razie niewydania polecenia realizacji Fazy II do upływu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – termin jego wydania będzie przedmiotem odrębnych uzgodnień, z zastrzeżeniem prawa do żądania zmiany wynagrodzenia o koszty utrzymania gotowości Podwykonawcy do realizacji Fazy II. Natomiast w razie nieuzgodnienia tego terminu do upływu 14 miesięcy od zawarcia Umowy – każda ze Stron jest uprawniona do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie do 15 miesięcy od daty jej zawarcia.

O zawarciu ww. umowy i aneksów nr 1 – 3 Spółka informowała raportami bieżącymi RB nr 23/2020 z dnia 26.10.2020 r., nr 03/2021 z dnia 01.03.2021, nr 07/2021 z dnia 16.03.2021 r. oraz nr 08/2021 z dnia 07.04.2021 r.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne