RB nr 24/2021 z dnia 02.07.2021
Wypłata dywidendy 

Zarząd Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że zgodnie z treścią uchwały nr 20/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARTURA S.A. podjętej w dniu 30 czerwca 2021 r. w sprawie wypłaty dywidendy z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego (raport bieżący nr 22/2021), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 787.068,88 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i 88/100), co stanowi 0,04 zł (cztery grosze) na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 19 676 722 akcji, tj. wszystkie akcje emitenta. Dzień dywidendy ustalono na 20 sierpnia 2021 r., a dzień wypłaty dywidendy na 18 listopada 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie w zw. z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).