RB nr 32/2021 z dnia 13.10.2021

Rejestracja zmian statutu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 13 października 2021 r. powziął informacje o dokonaniu w dniu 12 października 2021 r. przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII KRS, rejestracji zmiany Statutu zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 19/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku. Zmianie uległy następujące postanowienia Statutu Spółki, które otrzymały następujące nowe brzmienie:- § 8 ust. 3 pkt b): „pozostałej części akcji własnych Spółki, która przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki, które nie zostały zbyte w terminie dwóch lat od dnia nabycia akcji.”- § 14 zdanie trzecie: „W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Prezesa i Członków Zarządu.”
– § 18 ust. 2 zdanie trzecie: „W sprawach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej wymagana jest jednomyślna uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na której obecni są wszyscy jej członkowie.”
– § 19 ust. 3: „W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, którego członków powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich Członków.”
– § 21 ust. 3: „Podmiotami uprawnionymi do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy są:  a) Zarząd Spółki, b) Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym jego odbycie do końca czerwca danego roku.”
– § 21 ust. 5 zdanie szóste: „Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 29 Walnego Zgromadzenia.”
O powzięciu ww. uchwały przez ZWZA Spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
W załączeniu Spółka przekazuje ponownie tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie w zw. z § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

STATUT SPÓŁKI 30.06.2021