RB nr 34/2021 z dnia 27.12.2021
Zawarcie aneksu do umowy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne   

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 27 grudnia 2021 r. wpłynął do Spółki obustronnie podpisany aneks nr 3 do umowy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, przedmiotem której jest wykonanie zadania pn. „Ziębice- opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie modernizacja rozdzielni 110 kV wraz z przebudową urządzeń potrzeb własnych na stacji R-Ziębice. PSP 1900248, 1900565”.
W wyniku aneksu wartość umowy wynosi 7.025.023,27 zł (słownie: siedem milionów dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia trzy złote 27/100) netto, a prace mają zostać zrealizowane w terminie do dnia 15.02.2022 r. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
O zawarciu umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym RB nr 2/2020 z dnia 16.01.2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne