Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

 

    SAR 2020-sig-sig

Sprawozdanie z badania – ENERGOAPARATURA S.A. za 2020 rok_podpisane

Sprawozdanie z dzialalnosci 2020-sig

Wprowadzenie do sprawozdania SA-R 2020-sig-sig

Oświadczenie RN

Oświadczenie o rzetelności sporzadzenia SF za 2020-sig

Ocena RN 2020

List Prezesa za 2020-sig

Lad korporacyjny za 2020-sig

Informacja o wyborze bieglego rewidenta za 2020-sig

Dodatkowe noty objaśniające 2020-sig-sig

 

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 roku

 

Raport SAQ III kw 2020

Informacja dodatkowa SAQ-III kw-sig

Pozostałe informacje SQ-III kw-sig

 

 

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku

 

ENERGOAPARATURA Raport z przeglądu śródrocznego SF_30.06.2020_podpisane

Informacja dodatkowa SAP 2020 -sig-sig

Oświadczenie o rzetelności sporzadzenia za 2020-sig

SAP 2020-sig

Sprawozdanie Zarządu SAP 2020-sig

 

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku

 

Raport finansowy

Informacja dodatkowa

Pozostałe informcje